News


Firma ivalua przedstawia nowe funkcje swojego narzędzia do zarządzania katalogami


Nowe rozwiązania zastosowane w module Zarządzania katalogami przynoszą wiele korzyści, w tym podniesienie jakości katalogów i wzmocnienie relacji kupujący-dostawca.

katalogi dostawców są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania narzędzia eProcurementu. Udostępnianie katalogów dostawców i zarządzanie nimi przez kupujących jest prawdziwym wyzwaniem dla Działu Zakupów, który dąży do zoptymalizowania swoich procesów i promowania zakupów za pośrednictwem „katalogów” w ramach cenników wynegocjowanych w umowach ramowych.

Dzięki nowym rozwiązaniom zaimplementowanym w narzędziu importowania i zarządzania katalogami dostawców, Ivalua pozwala na zacieśnienie współpracy między dostawcami a kupującymi poprzez ułatwienie procesu tworzenia i aktualizacji katalogów oraz wprowadzenie pełnej przejrzystości zmian wprowadzanych w odniesieniu do artykułów będących przedmiotem umów ramowych.

Zapowiadane korzyści to między innymi:

Wzmocniona kontrola dzięki wprowadzeniu do procesu kroku zatwierdzania importów nowych katalogów przez dostawców oraz dzięki ergonomicznemu interfejsowi umożliwiającemu kupującym szybką identyfikację rozbieżności cenowych na poziomie produktu pomiędzy cenami wynikającymi z umów ramowych a cenami towarów wynikających z importu.

Ogólna poprawa jakości katalogów i całkowita widoczność zastosowania warunków umowy dzięki parametrowi alertu informującego kupujących o wykrytych nieprawidłowościach (np. Artykuł bez kontraktu, bez ceny, minimalny % fotografii nie został osiągnięty, artykuł bez odnośnika internetowego, itp.)

Lepsza komunikacja pomiędzy kupującymi a dostawcami dzięki interaktywnej platformie współpracy, która pozwala na wymianę informacji w czasie rzeczywistym oraz śledzenie postępu importów katalogów (w trakcie tworzenia, zatwierdzone, opublikowane, odrzucone).

Proces klasyfikacji artykułów na grupy zakupów jest teraz bardziej płynny i daje kupującym możliwość modyfikacji grupy przypisanej dla wielu produktów na raz po dokonaniu importu.

“Ivalua oferuje dziś prawdziwe rozwiązanie dla kwestii zarządzania katalogami, które upraszcza komunikację pomiędzy kupującymi a dostawcami, podnosi jakość katalogów udostępnionych dla osób zlecających zakupy i kontroluje faktyczne stosowanie cen wynegocjowanych przez Dział Zakupów w kontraktach ramowych ” mówi Gérard Dahan, Dyrektor Ivalua EMEA.

Moduł eProcurement firmy Ivalua i jego narzędzie zarządzania katalogami są używane codziennie przez kilkadziesiąt tysięcy kupujących i dostawców w ponad 30 krajach na całym świecie.Latest News